دفترچه وب سایت های حوزه ادیان
23 بازدید
محل ارائه: معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت طراح و ارزیاب
زبان : فارسی